26 czerwca 2015

OZE dlaczego wprowadzamy?

Głównym punktem odniesienia do wprowadzania odnawialnych źródeł energii jest Globalne ocieplenie. Wiele ludzi wie że jest ale tak naprawdę nie zdaje sobie do końca sprawy ze skutków jakie za sobą niesie. Wiemy że poziom wód w oceanie się podnosi, coraz częściej mamy odczynienia z falami upałów czy też nadmiernych opadów lub tak jak w naszym przypadku przesunięcia zimy. Do takiego stanu rzeczy doprowadza zwiększona emisja gazów cieplarnianych wzrastająca wraz z rozwojem przemysłu.

Główne źródła emisji gazów cieplarnianych:

  • 20% przemysł,
  • 40% gospodarstwa domowe, (25 ton CO2 rocznie /1 os. USA, 12 ton Europa, 420 kg Afryka)
  • 40 % rolnictwo (spalane paliwa w maszynach, metan produkowany przez zwierzęta

Zapotrzebowanie na energię zaspakajane jest przez:

Głównym celem OZE jest więc redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dla tego Rządy Państw i Unia Europejska  chcąc zmniejszyć redukcję emisji gazów cieplarnianych negocjowały tzw. „Protokół z Kioto”. Czyli międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Międzynarodowe ponieważ jeden kraj nie poprawi sytuacji przechodząc na OZE, musi to dotyczyć większości populacji naszego globu.

Polska przyjęła wyżej wymieniony protokół i jest zobowiązana do wprowadzenia zmian w swoim systemie energetycznym. Kolejnym dokumentem zobowiązujący rządzących naszym krajem do wprowadzenia OZE jest europejski dokument tzw. „Pakiet Klimatyczny” który zakłada cele dla Unii Europejskiej:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r,
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r.,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r.

Polska gospodarka energetyczna jest oparta w ok. 90% na węglu. Którego wydobycie jest zupełnie nie opłacalne czego wynikiem są zamykane kopalnie. Nieopłacalność ta wynika z nie racjonalnego gospodarowania surowcem i zasobami kopalń.

Dla tego ważnym elementem jest wprowadzenie rozproszonych źródeł energii odnawialnych, dzięki którym zimniejsza się ryzyko strat związanych z przesyłem energii elektrycznej. Poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski.

Jak chcemy spełnić wizję niezależności energetycznej? Obrazuje bardzo prosty przykład, który oddaje bardzo proste założenie; Instalując na 1 mln domów w Polsce tyko 1 kW urządzeń, nie musielibyśmy budować elektrowni atomowej. Tak więc nie może być to działanie pojedynczych jednostek lecz całego społeczeństwa. Takie modele funkcjonują już u naszych zachodnich sąsiadów.