12 lipca 2017

Dofinansowanie dla firm 55 – 70% w ramach RPO

Lion Energy Group Sp. z o.o.  – Partner Wiodący Projektu (który sprawował będzie również rolę Wnioskodawcy i Lidera Projektu)informuje, że 12 lipca 2017 r. ogłasza otwarty nabór partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa wielkopolskiego” w ramach Oś priorytetowa 3, Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020.

80 kW Grunt, 8

Celem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach i gruntach należących do Partnerów Projektu w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.  Realizacja projektu przyczyniać się będzie także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2.

Najbardziej prawdopodobny poziom dofinansowania wyniesie pomiędzy 55% – 70% wartości kosztów kwalifikowanych (tj. wartości zbliżonej do kosztów inwestycyjnych netto Partnerów bez podatku VAT).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową dokumentacją zamieszczoną poniżej.

Zapraszamy również na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 25 lipca 2017, miejsce:
Geodetów 1, 64-100 Leszno, Sala konferencyjna na parterze.

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o wyborze_Partnerów do projektu spoza sektora finansów publicznych

2. Regulamin_naboru_partnera_spoza_sektora_finansow_publicznych

3.  Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz oferty

4. Załącznik nr 1 do oferty – Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

5. Załącznik nr 2 do oferty – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji

6. Załącznik nr 3 do oferty – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego