2 kwietnia 2015

Nabór w ramach PROW 2014-2020 II i III kwartał 2015

Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi przekazało informację, iż nabory wniosków w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 rozpoczną się w II i III kwartale.

W ramach wsparcia na rozwój OZE PROW 2014-2020 przypisane jest Poddziałanie 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w zakresie:

  • poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
  • poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
  • zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie.

 

Beneficjentem może zostać rolnik posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem” i  kierujący tym gospodarstwem.

Wsparcie będzie kształtować się na poziomie:

  • 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
  • 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji,
  • Lecz nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi