22 stycznia 2019

Ogłoszenie o wyborze partnerów – drugi nabór

Ogłaszamy zakończenie drugiego otwartego naboru partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z regulaminem oferty można było składać do dnia 20.01.2019 r.

Wyniki wyboru partnerów przedstawiają się następująco (kolejność alfabetyczna):

  1. Ferma drobiu Mariusz Kałużny
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Astra” Marcin Piasny

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.