3 grudnia 2018

Projekt partnerski Lion RPO Lubuskie

Lion Energy Group Sp. z o.o.  – Partner Wiodący Projektu (który sprawował będzie również rolę Wnioskodawcy i Lidera Projektu) zwany dalej Liderem,  informuje, że 3 grudnia 2018 r. ogłasza otwarty nabór partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Celem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach
i gruntach należących do Partnerów Projektu w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.  Realizacja projektu przyczyniać się będzie także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2.

Projekt będzie przedsięwzięciem polegającym na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej
w celu produkcji energii elektrycznej. Projektem objęta będzie budowa systemów fotowoltaicznych, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła, w tym przyłączenia do sieci energetycznej.

Najbardziej prawdopodobny poziom dofinansowania wyniesie pomiędzy 63% – 65% wartości kosztów kwalifikowanych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową dokumentacją zamieszczoną poniżej:

1. Regulamin naboru partnera spoza sektora finansow publicznych RPO

2. Umowa partnerstwa Lion Lubuskie

3. Załącznik nr 1 do regulaminu Formularz oferty RPO

4. Załącznik nr 1.1 do oferty – oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu RPO

5. Załącznik nr 1.2 do oferty – Finansowanie RPO

6. Załącznik nr 1.3 do oferty – Oświadczenie ZUS US RPO