8 sierpnia 2018

RPO – Lubuskie 2020

Lion Energy Group Sp. z o. o.  Partner Wiodący Projektu (który sprawował będzie również rolę Wnioskodawcy i Lidera Projektu) informuje, że 8 sierpnia 2018 r. ogłasza otwarty nabór partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej (dalej zwanego Projektem).
 
Celem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach
i gruntach należących lub będących w dyspozycji Partnerów Projektu w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej
w generacji rozproszonej.  Realizacja projektu przyczyniać się będzie także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2.
 
Najbardziej prawdopodobny poziom dofinansowania wyniesie pomiędzy 63% – 65% wartości kosztów kwalifikowanych
(tj. wartości zbliżonej do kosztów inwestycyjnych netto Partnerów bez podatku VAT).

 

Zapraszamy również na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 24 sierpnia 2018 r.,
miejsce: ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, sala konferencyjna na parterze.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową dokumentacją zamieszczoną poniżej.
  1. Regulamin_naboru_partnera_spoza_sektora_finansow_publicznych.
  2. Umowa partnerstwa_Lion_lubuskie.
  3. Załącznik_nr_1_do_oferty_oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia.
  4. Załącznik_nr_1_do_regulaminu_Formularz_oferty.
  5. Załącznik_nr_2_do_oferty_Finansowanie.
  6. Załącznik_nr_3_do_oferty_Oswiadczenie_ZUS_US.