Ustawa OZE

Wraz z wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawi się szansa na powstanie polskiej branży energetyki prosumenckiej. Oznacza to, że prąd będzie wytwarzany przez konsumentów energii elektrycznej. Dotychczas w Polsce inwestycje w energię odnawialną były możliwe dla dużych koncernów i przedsiębiorców, którzy realizowali inwestycje w instalacjach OZE o dużych mocach powyżej 10MW w energię wiatrową, wodną czy współspalanie biomasy z węglem.

Ustawa OZE wprowadza szereg ułatwień dla rynku energetyki rozproszonej poprzez wprowadzenie zapisów dzielących instalacje na mikroinstalacje o mocy do 40 kW, małe instalacje do 200 kW i duże instalacje powyżej 200 kW. Ułatwienia odnośnie procesu budowy instalacji fotowoltaicznych znalazły już swoje odzwierciedlenie w nowych regulacjach prawnych zapisanych w prawie energetycznym jak również w prawie budowlanym.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który zachęca do inwestycji we własne odnawialne źródło energii jest wprowadzenie zapisów, jakie zawiera ustawa OZE na temat rynku prosumentów (Klient indywidualny, wspólnota lokalna i spółdzielnie mieszkaniowe). Prosument nie musi prowadzić działalności gospodarczej, aby wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Dodatkowo został wprowadzony zapis, aby rozliczać taką instalację w systemie półrocznym na zasadzie bilansu ilości energii wprowadzonej do sieci, a ilością energii elektrycznej pobranej z sieci. Dzięki tym zapisom można oszacować, jaka moc instalacji OZE jest nam potrzebna, aby stać się samowystarczalnym. Z tego rozwiązania mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycję do 40 kW.

Ustawa OZE ustanawia, iż wszystkie instalacje powyżej 40kW obligatoryjnie będą uczestniczyły w systemie aukcyjnym, przedsiębiorca realizujący inwestycje do 40 kW ma możliwość wyboru produkcji prądu na własne potrzeby lub przystąpienia do systemu aukcyjnego. Aukcje będą odbywać się, co najmniej raz w roku. Zostały one podzielone na dwa segmenty: aukcje dla instalacji o mocy wytwórczej do 1MW i aukcje dla instalacji powyżej 1MW.

Nowa ustawa OZE krokiem w przyszłość

Każdy z nas może współtworzyć sektor energetyki odnawialnej w rozproszonych lokalizacjach. Konieczna jest do tego odpowiednia wiedza. Dlatego powstała firma Lion Energy Group, która swoją wiedzą oraz zapleczem techniczno – projektowym pozwoli każdemu zrozumieć sens energetyki odnawialnej. Jesteśmy firmą, która uczestniczyła w konsultacjach społecznych przy pracy nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, a odzwierciedleniem tego są zapisy w ustawie dotyczące m.in. systemu rozliczania mikroinstalacji w okresie półrocznym.

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez Lion Energy Group sp. z o.o, na których dowiesz się więcej na temat ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

 

Link do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Projekt 6.3 z dnia 28.03.2014 r.