Dolnośląski RPO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uszczegółowienie programu zawiera główne osie inwestycji. W ramach OZE jest to oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, głównym jej celem jest produkcja energii ze źródeł energii odnawialnych. Trzy główne działania w ramach OZE:

Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, którego głównymi beneficjentami są JST i ich organizacje, MŚP, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa ekonomi społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe itp. Max poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu do 85% o minimalnym koszcie 50 tys. Zł, i maksymalnym 2 mln zł. Łączna suma dofinansowania działania wynosi 55,5 mln euro.

Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP, działanie kierowane do przedsiębiorców, grup producentów rolnych, i przedsiębiorstw z udziałem JST, obejmujące oszczędzanie energii elektrycznej i redukcji CO2. Obejmuje projekty głębokiej termomodernizacji energetycznej budynków, którego efektem oszczędność energii elektrycznej na poziomie minimum 25%, a preferowanym 60% w tym z zastosowania OZE. Środki na ten cel to 32,4 mln euro. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł kosztów całkowitych, maksymalna wartość projektu to 10 mln zł dla MŚP. Dla przedsiębiorstw nie będących MŚP 2 mln zł pod warunkiem, iż ich większościowym udziałowcem jest JST lub ich związek.

Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Budynki użyteczności publicznej jaki i mieszkalnych poddawane gruntownej termomodernizacji w tym instalacji OZE. Preferowane są kompleksowe projekty obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu, i których efektem jest preferowana oszczędność energii elektrycznej na poziomie nie mniejszym niż 60%, lecz nie mniej niż 25%. Beneficjentami są głównie JST ich związki, podmioty Publiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe itp. Łącznie na działanie to przeznaczonych jest 151,500 mln euro. Wartość dofinansowania do 85% minimalna wartość projektu to 50 tys. zł.

Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020