Wielopolski RPO

W ramach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, pojawiło się uszczegółowienie „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020”, w którym pojawiają się kolejne szanse na finansowanie inwestycji OZE. Głównym punktem dla inwestycji OZE jest oś priorytetowa 3 której celem jest wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, głównie w ramach działań:

Działanie 3.1 Wytwarzania i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjentami są JST i ich związki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prawne Środki na realizację tego podziałania to 40,2 euro,  max. poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W ramach którego wchodzi kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i stosowania OZE. Beneficjentami są JST i ich związki, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, i inne podmioty prawne. W zakresie termomodernizacji warunkiem jest poprawa efektywności energetycznej o minimum 25%. W ramach podziałania do dyspozycji jest 91 mil euro max. poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych, a minimalna wartość kosztów całkowitych to 500 tys. zł

Dodatkowo pod inwestycje OZE dla przedsiębiorstw w OZE przyjmujemy Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Przy tym działaniu nacisk kładziony jest na wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw między innymi zmierzające do polepszenia efektywności energetycznej. Beneficjentami są mikro i małe przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 45% kosztów kwalifikowanych dla projektów dla małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020